กาเฟเวียด ชูมาตรฐานวัตถุดิบปลอดภัย

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตรวจรับรองตามเกณฑ์การตรวจรับรองร้านอาหารปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ร้านอาหาร กาเฟเวียดไปแล้วนั้น

โดยทางร้านได้ใช้สินค้าเกษตรและอาหารที่มีกระบวนการผลิตทั้งระดับฟาร์มและแปรรูปเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ โดยสามารถสอบไปยังแหล่งผลิตสินค้า Q นั้นๆ

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ได้ส่งหนังสือเลขที่ กษ ๐๒๒๔นค/๖๘๙ เรื่อง แจ้งผลการรับรอง “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q”

โดยแจ้งผลการตรวจประเมินว่า ร้านอาหาร กาเฟเวียด ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจรับรองเป็นร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q โดยมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564

ทางร้านขอขอบพระคุณทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายเป็นอย่างสูงที่ได้พิจารณาร้านตามเกณฑ์มาตรฐาน และเราจะยังรักษาคุณภาพตลอดไป เพื่อให้คุณลูกค้ามีความสุขกับ

กาเฟเวียด ความอร่อยในสไตล์เวียดนาม